Skip to content
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wie zijn we

Onze website is te vinden op: https://yourfrenchconnection.nl.

Contactgegevens:
Your French Connection | Industrieweg 9 2254AE Voorschoten
bonjour@yourfrenchconnection.nl
Telefoonnummer: 06-25443003
Contactpersoon: Marie Legendre
KvK: 87465124

Definities – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
  1. “YFC”: Your French Connection, bedrijf gevestigd te xxx en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 87465124.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met YFC.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen YFC en de opdrachtgever met betrekking tot een opdracht.
  4. Opdracht: de door YFC verzorgde opdracht: vertaling, copywriting, advies, evenementorganisatie en andere activiteiten.
Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen YFC en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij YFC met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.4 In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de overeenkomst en een bepaling in de algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in de overeenkomst.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van YFC zijn vrijblijvend. 

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen als YFC vóór de opgaaf de te realiseren opdracht, of de volledige te vertalen of bewerken tekst niet heeft kunnen inzien.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van YFC of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door YFC van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. 

2.4 YFC mag als zijn opdrachtgever beschouwen diegene die de opdracht aan YFC heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan YFC zijn verstrekt. 

2.5 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van YFC binden YFC pas nadat YFC deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. 

2.6 Indien YFC er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is YFC gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten 

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is YFC gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. YFC stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan. 

3.3 Indien YFC voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan YFC de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding 

4.1 YFC is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door YFC uit te voeren activiteiten.

4.2 YFC zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. YFC zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. YFC is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien YFC aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. 

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft YFC het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van YFC voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. YFC zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. YFC is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien YFC aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. 

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de uit te voeren activiteiten en, indien aanwezig, relevante documentatie en informatie ter beschikking van YFC te stellen. Verzending van bedoelde documenten geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra YFC constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is YFC gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen. 

5.2 Bij toerekenbare overschrijding door YFC van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. YFC is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. 

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van elektronische verzending (e-mail, up-en downloadsprovider), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid. 

5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door YFC is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door YFC mogelijk te maken. 

5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de overeenkomst met YFC verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is. 

Artikel 6 – Honorarium en betaling 

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij YFC geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. YFC kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening worden gebracht. 

6.2 De prijs die YFC voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 

6.3 YFC is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die YFC tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan YFC bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief. 

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw. 

6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door YFC schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. De opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is YFC gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

7.1 YFC zal de overeenkomst, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren. YFC staat echter niet in voor het beslissen een bepaalde markt te betreden of het bereiken van een bepaald resultaat.

7.2 YFC bepaalt door welke persoon of personen binnen en/of buiten haar organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt YFC op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de deelnemer.

Artikel 8 – Reclames en geschillen 

8.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan YFC kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

8.2 De bij YFC ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 weken, gerekend van de datum van schriftelijke bevestiging, beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door YFC binnen een termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 8.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien YFC zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door YFC van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat YFC erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd. 

8.4 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en YFC om commentaar vraagt en indien YFC vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is YFC gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

8.5 Indien de klacht gegrond is, is YFC gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien YFC redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen. 

8.6 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 YFC is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan YFC toerekenbare tekortkoming. YFC is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. 

9.2 De aansprakelijkheid van YFC is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van YFC is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 1.000,– per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen. 

9.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft YFC van iedere aansprakelijkheid. 

9.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door YFC geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

9.5 YFC is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. YFC is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door YFC geleverde bestanden of informatiedragers. 

9.6 De opdrachtgever vrijwaart YFC tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde. 

9.7 De opdrachtgever vrijwaart YFC tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 – Ontbinding en overmacht 

10.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is YFC, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. YFC kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen. 

10.2 Indien YFC door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft YFC, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop YFC geen invloed kan uitoefenen.

10.3 Pas indien de overmacht langer dan 2 maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Voor zover een deel van de verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen, kan slechts voor dat deel worden ontbonden.

10.4 YFC is in geval van ontbinding als bedoeld in lid 10.3 geen schadevergoeding verschuldigd.

10.5 Indien YFC ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten. 

Artikel 11 – Auteursrecht 

11.1 Bij het maken van vertalingen kan als hulpmiddel gebruik worden gemaakt van zogenaamde vertaalgeheugens. Alle rechten, zoals auteursrechten en of databankrechten, voortvloeiende uit het gebruik van het vertaalgeheugens, behoren toe aan YFC, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt ook na het voldoen aan alle financiële en overige verplichtingen conform artikel 10.2. 

11.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door YFC vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens YFC met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen. Tot aan alle financiële en overige verplichtingen zijn voldaan zijn de auteursrechten op door YFC vervaardigde vertalingen van YFC. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht 

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en YFC is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van YFC.

Artikel 13 – Privacybepaling
13.1 Algemeen

a. YFC werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

b. Voordat de opdrachtgever een vertaalopdracht verstrekt verwerkt YFC alleen persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitbrengen van een offerte. 

c. Uiterlijk bij de offerte zal de opdrachtgever worden verzocht om de vertaalopdracht in te delen in de volgende categorieën: 

Categorie 1: hoog risico 

Soort: De opdracht bevat persoonsgegevens die van zeer gevoelige aard zijn, zoals strafrechtelijke gegevens en medische gegevens. 

Groep: beperkt tot de feitelijke uitvoerder(s) van de opdracht en een groep binnen YFC, allen op basis van need to know. 

Beveiliging: – beperkte inzagerechten – opslag vindt geanonimiseerd c.q. gepseudonimiseerd plaats – handhaving strikte bewaartermijn – verwerking uitsluitend binnen de EER. 

Categorie 2: gemiddeld risico 

Soort: De opdracht bevat persoonsgegevens die van gevoelige aard zijn en die door de wet als bijzondere persoonsgegevens worden gekwalificeerd, met uitzondering van medische gegevens, of hebben betrekking op een persoon die bekend is c.q. hebben betrekking op een persoon of geschil die in de maatschappij tot consternatie kan leiden. 

Groep: beperkt tot een kleine groep, allen op basis van need to know. 

Beveiliging: – beperkte inzagerechten – opslag hoeft niet geanonimiseerd c.q. gepseudonimiseerd plaats te vinden maar mag wel – handhaving bewaartermijn – verwerking uitsluitend binnen de EER en de landen met een adequaatheidsbeslissing. 

Categorie 3: normaal risico 

Soort: De opdracht bevat persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats. 

Groep: beperkt tot een groep binnen YFC én de feitelijke uitvoerder(s) van de opdracht. 

Beveiliging: – inzagerechten intern niet beveiligd – opslag vindt normaal plaats – handhaving bewaartermijn – verwerking mag wereldwijd binnen de kaders van de AVG. 

d. De kosten van de vertaalopdracht zijn mede afhankelijk van de keuzes die de opdrachtgever vooraf maakt zoals 

i. de categorie-indeling; 

ii. het verzoek om de persoonsgegevens te anonimiseren c.q. te pseudonimiseren; 

iii. afwijkende bewaartermijnen; iv. teruggave of vernietiging van persoonsgegevens.

e. YFC draagt er zorg voor dat haar medewerkers door middel van voortdurende educatie op de hoogte zijn van het AVG-compliant werken met persoonsgegevens. Bovendien heeft YFC strikte geheimhouding en boetes opgenomen in de contracten met de medewerkers die met persoonsgegevens werken. 

f. YFC zorgt er tevens voor dat zij de passende technische maatregelen neemt en up-to-date houdt om persoonsgegevens adequaat te beveiligen. 

g. YFC controleert de door haar ingeschakelde derden op het voldoen aan de AVG en stelt desgewenst extra waarborgen om de veiligheid van persoonsgegevens kunnen bewerkstelligen. 

h. YFC deelt persoonsgegevens niet met buitenlandse partijen, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of opdrachtgever toestemming verleent om een vertaalopdracht in het buitenland uit te voeren. 

i. Opdrachtgevers kunnen via het Formulier Rechten van betrokkenen hun rechten onder de AVG uit oefenen. YFC streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af te handelen. 

13.2 Datalek

Indien ondanks alle zorgvuldigheid van YFC persoonsgegevens verloren gaan of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), dan stelt YFC opdrachtgever hiervan spoedig, doch in ieder geval binnen de door partijen afgesproken termijn, op de hoogte. YFC zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken. Op verzoek zal YFC de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. Een datalek ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met YFC, tenzij de opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van YFC. 

13.3 Bewaartermijnen 

YFC zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken vertaalopdracht, tenzij 

a. de opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn. 

b. YFC op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht. 

Artikel 14 – Deponering en inschrijving 

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.

Deze algemene voorwaarden worden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld via de website https://yourfrenchconnection.nl.